weather_-

ความสำคัญของการสำรวจภูมิอากาศก่อนเดินทาง

June 28, 2019 admin 1

ระหว่างการขนส่งสินค้าทางน้ำ อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯได้ เช่น การเรียกร้องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เช่น ชดเชยการเสียชีวิตของพนักงานบริษัทฯ , ค่าสินค้าเสียหาย , ค่าสภาพแวดล้อมเสียหาย เป็นต้น รวมทั้งอาจความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ จึงอาจทำให้ลูกค้าอาจยกเลิกการใช้บริการขนส่งจากบริษัทฯ ได้ ทำให้ บริษัทฯ ทั้งหลายต่างตระหนักถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้า จึงมีการกำหนดพร้อมปรับปรุงมาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัจจัยอันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ในส่วนของการขนส่งสินค้าทางเรือ มีการกำหนดให้ลูกเรือทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งกำหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เช่น ·         เดินยามเพื่อตรวจตราความเรียบร้อยทุกๆ 4 […]