No Image

เหตุผลที่สำคัญของการขนส่งทางเรือ

December 9, 2018 admin 0

การขนส่งสินค้าทางเรือ จัดเป็นอีกส่วนสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากการขนส่งทางเรือนั้น สามารถขนสินค้าได้คราวละมากๆ รวมถึงค่าระวางมีราคาต่ำหากเทียบกับการขนส่งทางอื่น จึงทำให้ผู้ประกอบการหลายๆเจ้าช่วยประหยัดต้นทุนจากการขนส่งสินค้าได้เป็นอย่างดี  ส่งผลให้การขนส่งสินค้าทางทะเลทั้งขาเข้าและขาออกในประเทศไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รวมถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งหลาย ล้วนเลือกใช้การขนส่งสินค้าจากทางเรือเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะทั้งขาเข้าหรือขาออกก็ตาม สรุปได้ว่าการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นอีกปัจจัยซึ่งส่งอิทธิพลอย่างรุนแรงต่อการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก นอกจากนี้ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีลักษณะเป็น RIMLAND หรือเป็นประเทศที่ติดชายฝั่งทะเล ประเทศของเราติดทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยมีชายฝั่งประมาณ 2,400 กิโลเมตร  จึงก่อให้เกิดความได้เปรียบจากการใช้ประโยชน์ของการขนส่งระหว่างประเทศทางเรือ ซึ่งในประเทศไทยก็มีท่าเรือขนาดใหญ่สร้างมาเพื่อรองรับการนำเข้าและส่งออกที่สำคัญอยู่ถึง  5  แห่ง คือ  กรุงเทพ , […]