No Image

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางเรือ

September 9, 2018 admin 0

ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยใช้เรือขนส่ง  ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย,  ระเบียบ , รวมทั้งประกาศของกรมศุลกากรหรือหน่วยงานอื่น ๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ อย่างเคร่งครัดเสมอ แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี ขั้นตอนแรกคือการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร โดยต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ –  ใบขนสินค้าขาเข้า – ใบตราส่งสินค้า – บัญชีราคาสินค้า – บัญชีบรรจุหีบห่อ – ใบอนุญาตสินค้าควบคุมการนำเข้า – ถ้าคุณขอลดอัตราอากร ต้องมีใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ด้วย […]