No Image

การขนส่งทางเรือมีกี่ขั้นตอน

August 9, 2018 admin 0

การขนส่งสินค้าทางเรือเป็น logistics อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถส่งของคราวล่ะได้ครั้งมากๆ รวมถึงสามารถขนสินค้าขนาดใหญ่ได้ แถมยังมีค่าขนส่งราคาถูกกว่า logistics เส้นทางอื่นๆที่ใช้สำหรับการขนส่งข้ามประเทศ แต่มีจุดด้อยคือใช้เวลาเดินทางนาน และต้องเป็นท่าเรือจอดเฉพาะเท่านั้น รวมถึงต้องใช้การขนส่งทางบกเพื่อกระจายสินค้าต่ออีกทอดหนึ่ง การขนส่งทางเรือมีขั้นตอนดังนี้ ในขั้นตอนนี้ ผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ คือเริ่มตั้งแต่ยกสินค้าลงจากเรือ ณ ท่าเรือปลายทางตลอดจนไปถึงโรงงานนอกจากนี้ต้องมีการตรวจเอกสารอย่างเข้มงวด อย่างใบตราส่งสินค้าทางเรือ  โดยตอนส่งออกต้องระบุข้อมูล Freight Collect ลงไปในเอกสาร เนื่องจากข้อความนี้เป็นการยืนยันว่ามีการจ่ายค่าขนส่งจากต้นทางมาแล้ว ขั้นตอนส่งออก […]