ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางเรือ

Yacht

ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยใช้เรือขนส่ง  ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย,  ระเบียบ , รวมทั้งประกาศของกรมศุลกากรหรือหน่วยงานอื่น ๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ อย่างเคร่งครัดเสมอ แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี

ขั้นตอนแรกคือการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร โดยต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

–  ใบขนสินค้าขาเข้า

– ใบตราส่งสินค้า

– บัญชีราคาสินค้า

– บัญชีบรรจุหีบห่อ

– ใบอนุญาตสินค้าควบคุมการนำเข้า

– ถ้าคุณขอลดอัตราอากร ต้องมีใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ด้วย

– เอกสารอื่น ๆ เช่น Catalog , เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น

หลังจากเตรียมเอกสารสำคัญเรียบร้อยแล้ว ต่อจากนั้นก็มาดำเนินการนำเข้าแบบ Electronic ผ่านระบบ Internet โดยขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารแบบกระดาษใดๆการดำเนินงานทั้งสิ้น  ตามปกติแล้วมีขั้นตอนดำเนินงานดังนี้

  1. การยื่นข้อมูลใบขนสินค้า

ผู้นำสินค้าเข้าต้องบันทึกข้อมูล Invoice  ทุกรายการเข้าไปในระบบ Service Counter ซึ่ง Service Counter จะช่วยแปลงข้อมูล Invoice ให้เป็นข้อมูลใบขนสินค้าอย่างทันทีทันใด โดยผู้นำสินค้าเข้านั้นสามารถใช้เอกสารใบขนส่งสินค้าที่เปลี่ยนข้อมูลมานำส่งกรมศุลกากรโดยส่งทาง Internet ได้เลย

พอกรมศุลกากรได้รับข้อมูลแล้ว ก็ตรวจสอบข้อมูลเพื่อดูว่า ชื่อ-ที่อยู่ของผู้นำเข้า , เลขประจำตัวผู้เสียภาษี , อัตราของศุลกากร รวมทั้งราคาของสินค้า มีความเที่ยงตรงหรือไม่ ถ้าพบว่าข้อมูลมีข้อผิดพลาด ทางกรมศุลกากรก็จะแจ้งกลับมาเพื่อให้เราแก้ไขให้ถูกต้องและส่งไปใหม่อีกครั้ง ถ้าข้อมูลถูกต้องเมื่อไหร่ กรมศุลกากรจะออกใบขนสินค้าขาเข้าให้กับผู้ยื่น

  1. ขั้นตรวจสอบอย่างละเอียด

ขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด โดยตรวจจากข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่เรายื่นให้กับกรมศุลกากร โดยในขั้นตอนนี้สินค้าได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ใบขนสินค้าขาเข้าแบบไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ หรือ Green Line

Green Line  สามารถนำใบขนสินค้าขาเข้า ไปชำระภาษีอากรรวมทั้งวางประกันที่เกี่ยวข้องได้เลย ซึ่งสามารถเลือกชำระได้ทั้งที่กรมศุลกากร , ชำระผ่านระบบ Electronic หรือนำไปชำระที่ธนาคารก็ได้

–  ใบขนสินค้าขาเข้าแบบต้องตรวจสอบพิธีการ หรือ Red Line

Red Line จะต้องนำใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานตามท่าที่นำเข้าสินค้านั้นๆ  เท่านั้น

  1. ขั้นตอนการตรวจและการปล่อยผ่านสินค้า

หลังเสร็จสิ้นกระบวนการตามที่กล่าวมาแล้ว การปล่อยสินค้าจะถูกส่งผ่านระบบ Electronic ไปยังท่าเรือ และหากผ่านการชำระภาษีอากรตามกำหนดทั้งหมดแล้ว ข้อมูลของสินค้าก็จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดอีกครั้ง พร้อมทั้งยกเว้นการตรวจ  ในกรณีที่ใบขนสินค้านั้นได้รับการยกเว้น พอจบทุกอย่างหลังจากผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว การปล่อยสินค้าก็จะถูกส่งผ่านระบบ Electronic ไปยังท่าเรือที่กำหนดไว้ และนำเข้าสินค้าได้นั่นเอง